BC việc tổ chức cho HS tham gia hoạt động trải nghiệm NH 2016-2017
Báo cáo về việc tổ chức cho HS tham quan, học tập, tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2016-2017. Nếu trường tổ chức được nhiều đợt thì báo cáo nhiều lần.
Trường: *
Câu trả lời của bạn
Tổng số HS của trường: *
Câu trả lời của bạn
Số HS tham gia: *
Câu trả lời của bạn
Thời gian tổ chức: *
Câu trả lời của bạn
Địa điểm: *
Câu trả lời của bạn
Phương tiện di chuyển: *
Câu trả lời của bạn
Nội dung tham quan học tập, trải nghiệm ST *
(Mô tả cụ thể nội dung tham quan, học tập, trải nghiệm, sáng tạo. Gõ Enter để xuống dòng)
Câu trả lời của bạn
Số tiền/HS *
(Tính tổng số tiền chi cho 1 HS trong 1 đợt tham quan, học tập, trải nghiệm)
Câu trả lời của bạn
Số tiền 1 HS phải nộp *
(Số tiền mà cha mẹ học sinh phải nộp trong 1 đợt tham quan, học tập, trải nghiệm)
Câu trả lời của bạn
Số tiền nhà trường hỗ trợ/1 HS *
(Số tiền mà trường hỗ trợ cho 1 HS trong 1 đợt tham quan, học tập, trải nghiệm)
Câu trả lời của bạn
Đơn vị phối hợp tổ chức *
(Ghi rõ Tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị phối hợp tổ chức)
Câu trả lời của bạn
Hình thức phối hợp tổ chức *
Câu trả lời của bạn
Đã báo cáo đến cơ quan *
(Đánh dấu vào cơ quan đã báo cáo (bằng VB) v/v trường tổ chức cho HS tham gia hoạt động tham quan học tập, TNST)
Bắt buộc
Cơ quan đồng ý cho trường tổ chức *
(Đánh dấu vào cơ quan đã đồng ý (bằng VB) cho trường tổ chức cho HS tham gia hoạt động tham quan học tập, TNST)
Bắt buộc
Ghi chú
Câu trả lời của bạn
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý. Báo cáo Lạm dụng - Điều khoản Dịch vụ - Điều khoản Bổ sung