แบบประเมินความพึงพอใจ การปฐมนิเทศการใช้สารสนเทศของวิทยาลัย

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2557

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ

  มากที่สุด = (5) มาก = (4) ปานกลาง = (3) น้อย = (2) น้อยที่สุด = (1)
  1. ความเหมาะสมของช่วงเวลา/ระยะเวลา/รูปแบบงาน
  2. วิทยากรมีความรู้ในหัวข้อที่บรรยาย/เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม/มีมนุษสัมพันธ์
  ความเหมาะสมและความพร้อมของอุปกรณ์และสถานทีจัด
  ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ
  ความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
  ความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question