แบบประเมินความพึงพอใจ การปฐมนิเทศการใช้สารสนเทศของวิทยาลัย
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2557
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
อายุ *
เพศ *
นิสิตชั้นปี *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ
มากที่สุด = (5) มาก = (4) ปานกลาง = (3) น้อย = (2) น้อยที่สุด = (1)
หัวข้อคำถาม *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. ความเหมาะสมของช่วงเวลา/ระยะเวลา/รูปแบบงาน
2. วิทยากรมีความรู้ในหัวข้อที่บรรยาย/เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม/มีมนุษสัมพันธ์
ความเหมาะสมและความพร้อมของอุปกรณ์และสถานทีจัด
ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ
ความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
ความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ท่านคิดว่าได้รับความพึงใจและมีประโยชน์ต่อตัวท่านในระดับใด *
น้อย
มาก
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Boromarajonani college of nursing nopparat vajira.