แบบแสดงความคิดเห็นในการอบรม

แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

  รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

  คำชี้แจง โปรดเลือกทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าข้อความ และเลือกจากรายการ
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ

  คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ( ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว

  ด้านวิทยากร

  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร / ประชาสัมพันธ์

  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ด้านการนำความรู้ไปใช้

  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย