รายชื่อการอบรม (ครูพลศึกษา) "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
โรงเรียน *
อำเภอ *
ผู้เข้ารับการอบรม ลำดับที่ 1
ลำดับ1 *
คำนำหน้า1 *
ชื่อ-สกุล1 *
ตำแหน่ง1 *
อันดับ1 *
เบอร์โทรศัพท์1 *
ตัวอย่าง 095-4516296
อีเมล์1 *
แบบฟอร์มจะส่งไปที่อีเมล์
ผู้เข้ารับการอบรม ลำดับที่ 2
ลำดับ2
คำนำหน้า2
ชื่อ-สกุล2
ตำแหน่ง2
อันดับ2
เบอร์โทรศัพท์2
ตัวอย่าง 095-4516296
อีเมล์2
แบบฟอร์มจะส่งไปที่อีเมล์
ผู้เข้ารับการอบรม ลำดับที่ 3
ลำดับ3
คำนำหน้า3
ชื่อ-สกุล3
ตำแหน่ง3
อันดับ3
เบอร์โทรศัพท์3
ตัวอย่าง 095-4516296
อีเมล์3
แบบฟอร์มจะส่งไปที่อีเมล์
ผู้ส่งข้อมูล
คำนำหน้าs *
ชื่อ-สกุลs *
ตำแหน่งs *
เบอร์โทรศัพท์s *
ตัวอย่าง 095-4516296
ผู้รับรองข้อมูล
คำนำหน้าd *
ชื่อ-สกุลd *
ตำแหน่งd *
ส่ง
ล้างแบบฟอร์ม
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน สพป.พะเยา เขต 2