แบบสอบถามปัญหาการใช้ OBECMail ของ ผอ.รร.ในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ชื่อ - สกุล
คำตอบของคุณ
OBECMail ที่แจ้งไว้
ตัวอย่าง surdar1409@obecmail.obec.go.th
คำตอบของคุณ
ชื่อภาษาอังกฤษที่แจ้งใน OBECMail
ตัวอย่าง surachai
คำตอบของคุณ
ปัญหาในการใช้อะไรบ้าง
ขอให้แจ้งเป็นข้อๆ (หากมีหลายข้อ)
คำตอบของคุณ
ต้องการให้ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
ขอให้แจ้งเป็นข้อๆ (หากมีหลายข้อ)
คำตอบของคุณ
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดเพิ่มเติม