ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าถึง/เข้าใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของ archrsu.com มากน้อยเพียงใด?

    จำเป็นต้องตอบคำถามนี้