הסכם התקשרות
הסכם התקשרות - גירסה 1.1

הואיל: והמזמין הינו מנהל בית ספר למוסיקה "ג'יני" (להלן: "בית הספר");
והואיל: והמורה מצהיר ומתחייב כי הינו בעל הכישורים, הניסיון והידע המקצועי המתאים על מנת ללמד שיעורי מוסיקה על פי דרישות בית הספר והתלמידים;
והואיל: וברצון הצדדים להתקשר ביניהם כמפורט בהסכם זה.

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

מבוא
1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומחייב כיתר תנאיו.
2. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
3. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות. כל האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

מהות ההתקשרות
4. עם החתימה על ההסכם, המורה יהיה חלק ממאגר המורים של בית הספר.
5. בית הספר יקשר בין המורה לתלמידים, בהתאם להעדפות התלמידים והמורים, רקע רלוונטי, התאמה אישית וכל קריטריון אחר בהתאם לשיקול דעתו של בית הספר.
6. המורה יעביר שיעורי מוסיקה לתלמידים שבית הספר קישר לו.
7. בית הספר יערוך קונצרטי תלמידים (ככל הנראה אחת לסימסטר). המורה אינו מחויב להגיע לקונצרטים, ואולם מובהר לו כי תינתן עדיפות בהעברת תלמידים למורים שיגיעו לקונצרטים.

כללי
8. המורה מצהיר כי הוא בעל הידע, הכישורים והניסיון המאפשרים לו להעניק שירותי מוסיקה ברמה גבוהה לתלמידים.
9. המורה מצהיר כי לא הורשע מעולם במעשה פלילי כלשהו (למעט עבירות תנועה), וכי נכון למועד חתימת הסכם זה לא עומד להיפתח נגדו כל הליך פלילי, לרבות חקירה, שימוע או כתב אישום, וכי אין כל תיק פלילי פתוח התלוי כנגדו. המורה מתחייב להודיע לבית הספר באופן מיידי על כל שינוי במצב זה.
10. המורה מצהיר כי ידוע, מובן ומוסכם עליו, כי אין בחתימה על חוזה זה משום התחייבות מצד בית הספר להקצות למורה מספר מינימלי של תלמידים, וייתכן כי על אף החתימה על הסכם זה למורה לא יוקצו תלמידים כלל.
11. המורה מתחייב לעדכן בכתב, באופן מידי, את המזמין בכל מקרה בו, מסיבה כלשהיא, מפסיק תלמיד את שיעוריו אצל המורה.
12. המורה מתחייב, כי במידה והופסקו לימודיו של התלמיד אצל המורה, מכל סיבה שהיא, לא יפנה ו/או ימליץ המורה לתלמיד על מורה אחר אלא יפנה את התלמיד אל בית הספר.

תקופת ההסכם
13. תקופת הסכם זה היא מיום חתימתו וללא הגבלה בזמן.
14. על אף האמור לעיל, יהא כל צד רשאי להביא הסכם זה לסיומו על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני 30 ימים קודם למועד שנקבע על-ידו לסיום ההתקשרות.
15. סיום ההתקשרות לא יגרע מאחריותו של המורה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין.

העברת התלמידים והתנהלות המורה אל מול התלמידים
16. בית הספר יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו המלא, להעביר למורה תלמידים שמעוניינים בשיעורי נגינה ואשר נרשמו למאגר התלמידים של בית הספר.
17. ההתאמה בין תלמיד למורה תיעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של בית הספר, ולמורה לא תהיה כל טענה או תלונה כנגד כך.
18. בית הספר לא יהיה חייב להעביר למורה מספר מינימאלי של תלמידים או תלמידים בכלל.
19. המורה יהיה רשאי לסרב לקבל תלמיד או תלמידים, למעט בשל סיבות העומדות בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998, ו/או לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000 ו/או לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988.
20. חלה חובה על המורים להתנהל עם התלמיד ועם המזמין בצורה מקצועית, מכובדת ושירותית.
21. התמורה שישלמו התלמידים למורה, מועדי השיעורים וכל תנאי אחר ייקבעו באופן פרטני בין המורה לתלמידים, בהתאם לשיקול דעתם המלא.
22. המורה מתחייב להודיע לבית הספר לפחות 30 יום מראש על היעדרות מתוכננת שעתידה לפגוע במועדי מתן השיעורים המתוכננים, או בזמינות לקבלת תלמידים נוספים.
23. חובה על המורה לקבוע מדיניות ביטולים ברורה עם התלמידים, במסגרתה יובהר כמה ימים מראש יש להודיע על ביטול שיעור, הן על ידי המורה והן על ידי התלמיד, ובאילו מקרים (אם ישנם כאלו) המורה יחייב את התלמיד בתשלום על שיעור שבוטל ולא התקיים.
24. השיעורים יערכו במקום אשר יתואם מראש בין המורה לבין התלמיד ו/או המזמין. בית הספר אינו אחראי על תיאום מיקומו של השיעור והאחריות הבלעדית לכך הינה של התלמיד ו/או המזמין והמורה במשותף.
25. בית הספר שומר את הזכות לשמור על קשר עם התלמיד ו/או המזמין בכל ערוץ תקשורת, לבצע סקרי שביעות רצון לגבי המורים, ואף לתת עדיפות בהפניית תלמידים עבור מורים שקיבלו ציון גבוה בסקרים.

התמורה
26. המורה מתחייב לשלם לבית הספר סכום של 20% מהסכום הכולל שנגבה מהתלמיד עבור שיעור שיעביר לכל תלמיד, החל מהשיעור הראשון ועד שיעור מס' 38 כולל (להלן: "התמורה"). למען הסר ספק, התמורה תיגבה מכלל הסכום לרבות המע"מ (ככל שחל מע"מ על התשלום).
27. החל משיעור מס' 39, לא תחול על המורה חובה לשלם תשלומים נוספים לבית הספר.
28. בית הספר יהיה רשאי אך לא חייב לעדכן כלפי מעלה את התמורה בשיעור של 5% מדי שנה.
29. נותק הקשר בין המורה לתלמיד לתקופה שעולה על 3 חודשים והתלמיד חזר לבית הספר, ככל שהתלמיד יועבר שוב על ידי בית הספר לטיפולו של המורה, תחל ספירת השיעורים מחדש והמורה ישלם שוב לבית הספר את התמורה.
30. המורה מתחייב לנהל מעקב ורישום שיעורים, ולהעביר דיווח לבית הספר בהתאם לטופס הדיווח שיקבלו מבית הספר. הדיווח ותשלום התמורה ייעשו עד ליום ה- 5 לכל חודש, עבור החודש הקודם.
31. הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי התמורה היא מלאה וסופית וכוללת את כל ומלוא התשלומים להם זכאי בית הספר מאת המורה.
32. המורה מתחייב לשלם את כל המיסים והחבויות החלים עליו בהתאם לכל דין, והוא מצהיר כי כל תשלומי החובה בהם הוא חב ו/או כל תשלומי המיסים בהם הוא חב מוסדרים על ידו בהתאם לכל דין.

אי תחולת יחסי עובד מעביד
33. מובהר ומוסכם בזאת, כי אין ולא יהיו יחסי עובד - מעביד בין בית הספר לבין המורה.
34. למען הסר כל ספק, מלבד התמורה הנקובה בהסכם זה לא יהיה זכאי בית הספר לכל תשלום ו/או הטבה.
35. המורה מקבל שירותים בלבד מבית הספר, והוא אינו מועסק על ידי בית הספר ולא מספק שירותים לבית הספר.

אחריות מקצועית וביטוחים
36. מוסכם בזה כי על המורה תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת על פי דין בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות ו/או כל נזק אחר הנובע ממתן השירותים על-ידו ו/או טיבם ו/או השירות הכרוך בהם לפי הסכם זה. מובהר בזאת, כי בית הספר אינו אחראי בכל אופן ודרך שהיא באחריות ישירה, עקיפה ו/או שילוחית בגין מעשיו ו/או מחדליו של המורה לרבות לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או נזק נפשי שנגרם למי מלקוחות ו/או עובדי בית הספר ו/או למורה עצמו, והסכם זה אינו יוצר ואינו בא ליצור חובה כלשהי מצד בית הספר כלפיהם ו/או כלפי המורה.
37. המורה מתחייב לשאת באחריות מקצועית עבור השירותים שיספק לתלמיד ולבית הספר. למורה לא תהיה כל טענה כלפי בית הספר והתלמיד בהקשר זה.

קניין רוחני
38. זכויות היוצרים בכל דו"ח, תכנית, תוכנה, תיעוד, וכל תוצר אחר, סימנים מסחריים, סימן מבדילים, ו/או תוצר אחר של בית הספר יהיו שייכים לבית הספר בלבד, ועל המורה יחול איסור לעשות בהם כל שימוש למעט השימוש שהותר במפורש על ידי בית הספר.
39. המילים "איסור שימוש" משמען איסור העתקה, שכפול, פרסום, הצגה ו/או כל שימוש אחר.
40. למען הסר ספק יובהר כי לבית הספר יהיו זכויות בסימנים מסחריים רשומים ו/או לא רשומים של בית הספר וכל הקשור אליו, כאמור גם אם לא נרשמו.

אי שידול והגבלים עסקיים
41. המורה מצהיר ומתחייב, כי במהלך תקופת העסקתו ובמשך 12 (שנים עשר) חודשים לאחר סיומה, לא יעשה את הפעולות הבאות ללא הסכמת בית הספר במפורש ובכתב:
41.1. במהלך תקופת השיעורים החבה בתשלום, שלושים ושמונת השיעורים הראשונים, המורה מתחייב כי לא יציע לתלמידים שיעורי מוסיקה שלא דרך ו/או באמצעות בית הספר, ולא ישדל אותם לעזוב את בית הספר.
41.2. לא יגייס, לא יקלוט, לא יעסיק כעובד, כקבלן עצמאי, כיועץ, או בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, מי מעובדי בית הספר בתקופת ההסכם ועד 12 חודשים ממועד סיום ההסכם.
41.3. לא ישדל ולא יפנה למורים אחרים אשר התקשרו בהסכם עם בית הספר, ולא ישדל אותם להפר את חוזיהם או לסיים אותם.
42. המורה מתחייב ומצהיר כי לא יתאם עם מורים אחרים את מחירי השיעורים ו/או כל תנאי אחר מתנאי השיעורים, והוא מצהיר כי הוא מבין שתיאום מחירים ו/או כל תנאי אחר עשוי להוות עבירה פלילית.

איסור המחאת זכויות
43. המורה מתחייב בזה לא להסב ו/או להמחות לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב לא לשתף צד שלישי כלשהו בביצוע השירותים.

הפרת ההסכם
44. הפר המורה הסכם זה או הוראה מהוראותיו, רשאי בית הספר, בנוסף לזכויות העומדות לו על פי כל דין, לנקוט באחד או יותר מהצעדים הבאים:
א) לחייב את המורה בהוצאות שנגרמו לו בגין הפרת ההסכם כאמור;
ב) לקזז כל סכום מכל סכום המגיע למורה מבית הספר (ככל שמגיע);
ג) לראות את ההסכם כבטל, לאחר שנשלחה למורה דרישה לתקן את הפרתו והוא לא תיקן אותה תוך המועד שנקבע בדרישה, וכן לחייב את המורה בכל ההוצאות והתשלומים הנובעים מהפרה זו;
ד) להפסיק את ההתקשרות בין המורה לתלמיד.

שינוי בתנאי ההסכם
45. כל שינוי בתנאיו של הסכם זה ו/או נספחיו יעשה בהסכמת הצדדים מראש ובכתב. ויתור
בדרך של התנהגות לא ייחשב כויתור על זכות הנובעת מהסכם זה.

הודעות
46. המורה ובית הספר מצהירים כי מסרו אחד לשני את כתובות הדואר האלקטרוני העדכניות שלהם. כל הודעה שתישלח בדואר אלקטרוני לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, מיד לאחר שליחתה.
47. על המורה חלה חובה לעדכן את בית הספר ככל שפרטי תיבת הדואר האלקטרוני שלו ישתנו, וחלה עליו חובה לבדוק את תיבת הדואר האלקטרוני לפחות פעם ביום.
כתובת אימייל *
שם מלא *
התשובה שלך
מספר תעודת זהות *
התשובה שלך
*
חובה
עותק של התשובות שלך יישלח באימייל לכתובת שציינת.
שליחה
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.
תוכן זה לא נוצר ולא נתמך על ידי Google.