แบบประเมินการให้คำปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา และแนะแนวอาชีพ ปีการศึกษา 2556

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้

5 หมายถึงมากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึงน้อยที่สุด

  This is a required question

  การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การให้คำปรึกษาหรือแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question