แบบประเมินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำชี้แจง - แบบประเมินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาองค์ความรู้ของงานเทคโนโลยีฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระดับคะแนน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = พอใช้ 2 = น้อย 1 = ต้องปรับปรุง
หัวข้อที่เข้ารับการอบรม *
1.ความพึงพอใจในเนื้อหาและระยะเวลาการฝึกอบรม *
5
4
3
2
1
1.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
1.2 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในการอบรมหัวข้อนี้
1.4 ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรม
1.5 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
1.6 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมหัวข้อนี้
2.ความพึงพอใจต่อวิทยากรในอบรม *
5
4
3
2
1
2.1 ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
2.2 การจัดระดับความสำคัญของเนื้อหา
2.3 ตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนและชัดเจน
2.4 กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม
2.5 บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธภาพ
2.6 สรุปเนื้อหาในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
Your answer
ในอนาคตท่านต้องการให้จัดอบรม เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องใดโปรดระบุ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Boromarajonani college of nursing nopparat vajira.