แบบประเมินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำชี้แจง - แบบประเมินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาองค์ความรู้ของงานเทคโนโลยีฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระดับคะแนน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = พอใช้ 2 = น้อย 1 = ต้องปรับปรุง
  This is a required question
  1.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
  1.2 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
  1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในการอบรมหัวข้อนี้
  1.4 ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรม
  1.5 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
  1.6 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมหัวข้อนี้
  Please enter one response per row
  2.1 ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
  2.2 การจัดระดับความสำคัญของเนื้อหา
  2.3 ตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนและชัดเจน
  2.4 กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม
  2.5 บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธภาพ
  2.6 สรุปเนื้อหาในช่วงเวลาที่เหมาะสม
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question