แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บัริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2556
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา

กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้

5 หมายถึงมากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึงน้อยที่สุด

ชันปีที่ *
ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร *
ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน *
ข้อมูลที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ครอบคลุมหลายด้านตรงกับความต้องการ *
ภาพรวมต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.