Αίτηση Επιχείρησης για ΛΑΕΚ
Επωνυμία Επιχείρησης *
Η απάντησή σας
Επιχειρηματική Δραστηριότητα *
Η απάντησή σας
Αριθμός Εργαζομένων *
Η απάντησή σας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας *
Η απάντησή σας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας *
Η απάντησή σας
e-mail *
Η απάντησή σας
Όροι χρήσης*
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, και την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα http://kedivim.paideia.gr/ προκειμένου να συμμετάσχω στo πρόγραμμα"Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων - ΛΑΕΚ" .

Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ Ε.Ε.
Υποβολή
Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google.
Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google.