برآورد زمینه‌های همکاری

سحر رسانه آمادگی خود را برای همکاری با مراکز آموزشی اعلام می‌کند.
هدف ما بهبود فرایند آموزش و مدیریت آموزشی با پیاده‌سازی راهکارهای گوناگون چندرسانه‌ای و وب‌بنیان است.

    Captionless Image