แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้ web site HRM

  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ความพึงพอใจต่อรูปแบบที่อาจารย์ในสาขาวิชากำหนดให้ใช้ช่องทางนี้
  ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการเข้าใช้ระบบของ web site
  ความพึงพอใจต่อรูปลักษณ์และการออกแบบของ web site
  ความพึงพอใจต่อข่าวสารข้อมูลใน web site
  ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ web site
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้