แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้ web site HRM
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม *
หน่วยงาน / สาขาวิชา *
คำตอบของคุณ
ความพึงพอใจในการเข้าใช้ web site *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจต่อรูปแบบที่อาจารย์ในสาขาวิชากำหนดให้ใช้ช่องทางนี้
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการเข้าใช้ระบบของ web site
ความพึงพอใจต่อรูปลักษณ์และการออกแบบของ web site
ความพึงพอใจต่อข่าวสารข้อมูลใน web site
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ web site
นักศึกษาคิดว่าอาจารย์ของสาขาวิชาควรนำรูปแบบของการสื่อสารทาง web site มาใช้ประกอบในระบบการเรียนการสอนต่อไปหรือไม่ *
จำเป็น
นักศึกษาคิดว่าจากการเข้าใช้ web site ที่ผ่านมา ควรจะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้าง *
จำเป็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
คำตอบของคุณ
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน Southeast Asia University