แบบสอบสำรวจการใช้งานเว็บไซต์ www.phrae2.go.th
ช่วงอายุผู้กรอกแบบสำรวจ *
เพศ *
ตำแหน่ง *
ความสวยงามของเว็บไซต์ *
ให้คะแนนจากเต็ม 10
คำตอบของคุณ
เนื้อหาของเว็บไซต์ *
ให้คะแนนจากเต็ม 10
คำตอบของคุณ
เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเติม
กรุณาระบุความต้องการ
คำตอบของคุณ
ความคิดเห็นอื่นๆ
(ถ้ามี)
คำตอบของคุณ
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน Phrae Primary Educational Service Area Office 2 รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดเพิ่มเติม