แบบลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน [Internet] และ [Email@kn]
โปรดทำความเข้าใจรายละเอียด!
เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน *
รหัสประจำตัวนักเรียน (*เฉพาะนักเรียน)
>รูปแบบรหัสเข้าใช้งาน Internet ของนักเรียน *Username: stxxxxx / *Password: DD/MM/YYYY (พ.ศ.)
คำตอบของคุณ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...../.....
คำตอบของคุณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (เฉพาะครู)
ชื่อ (ภาษาไทย) *
คำตอบของคุณ
นามสกุล (ภาษาไทย) *
คำตอบของคุณ
NAME (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) *
คำตอบของคุณ
SURNAME (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) *
คำตอบของคุณ
วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.) (*พิมพ์ติดกันเลย) *
ให้กรอกเป็น "ตัวเลข" ระบุ วัน-เดือน-ปี พ.ศ. เกิด (ตัวอย่าง: 28052531 *พิมพ์ติดกันเลย)
คำตอบของคุณ
เบอร์โทรศัพท์ *
คำตอบของคุณ
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์