แบบประเมินการอบรมการใช้โปรแกรม Speexx

แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในการจัดโครงการคร้ังต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    ส่วนที่ 1 คำถามทั่วไป

    This is a required question
    This is a required question