Registration form for training with CRM Charity

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม Google Apps for Education กับมูลนิธิซีอาร์เอ็ม ชาริตี้ รบกวนผู้ที่สนใจช่วยกรอกข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อกลับจากทางมูลนิธิและช่วยในการสำรองที่นั่งในการเข้าร่วมอบรม ซึ่งมีอยู่จำกัด สำหรับการจัดอบรมเราจะจัดขึ้นเดือนละสองครั้ง ให้กับภาคการศึกษา 1 ครั้ง และ ภาคมูลนิธิ 1 ครั้ง วันที่ต้องการเข้าร่วม มีให้เลือกในหน้าที่ 2 หลังจากเลือกว่าจะเข้าอบรมในภาคส่วนไหน ภาคมูลนิธิหรือภาคการศึกษา โดยกิจกรรมทั้งหมด ไม่มีค่าใช้จ่าย

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Invalid email. Please check!!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question