แบบประเมินการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการระบบสารสนเทศของวิทยาลัย

แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในการจัดโครงการคร้ังต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยงิ่ ข้ึน

  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมใช้ระบบสารสนเทศ สบช. (ม.บูรพา)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ

  คำชี้แจง - แบบประเมินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาองค์ความรู้ของงานเทคโนโลยีฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระดับคะแนน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = พอใช้ 2 = น้อย 1 = ต้องปรับปรุง
  1.ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรม
  2.ความเหมาะสมของวัน-เวลาในการจัดโครงการ/ กิจกรรม
  3.ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ/ กิจกรรม
  4.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้
  5.ความพึงพอใจในข้นั ตอนการจดัโครงการ/ กิจกรรม โดยภาพรวม 
  6.ความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
  7 ความพึงพอใจในสิ่งอา นวยความสะดวกเช่น สื่ออุปกรณ์เครื่องใชฯ
  8 ความพึงพอใจในคุณภาพของการจัดโครงการโดยภาพรวม
  9.ท่านต้องการให้จัดโครงการ/กิจกรรมในลกัษณะเดียวกนั น้ีอีก
  Please enter one response per row
  This is a required question