แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้ web site ศูนย์วัฒนธรรมฯ
คำอธิบาย แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม เข้าใช้เว็บไซต์ และฐานข้อมูลของศูนย์วัฒนธรรมฯ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้
เพศ *
ระดับการศึกษา *
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม *
โปรดระบุ หน่วยงาน / สาขาวิชา *
Your answer
ความพึงพอใจในการเข้าใช้ web site *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจต่อการที่ศูนย์ฯ ใช้ web site เป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการเข้าถึงเพื่อใช้ระบบของ web site
ความพึงพอใจต่อรูปลักษณ์และการออกแบบของ web site
ความพึงพอใจต่อข่าวสารข้อมูลใน web site
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ web site
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ web site ของศูนย์วัฒนธรรมฯ
ท่านคิดว่าศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ควรนำรูปแบบของการสื่อสารทาง web site มาใช้ประกอบการดำเนินงานต่อไปหรือไม่ *
Required
ท่านคิดว่าจากการเข้าใช้ web site ที่ผ่านมา ควรจะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเรื่องใดให้ดีขึ้นเป็นอันดับแรก *
Required
ท่านคิดว่าใน web site ของศูนย์วัฒนธรรมฯ ควรเพิ่มเนื้อหาหรือหัวข้อส่วนใดเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเข้าใช้ของท่าน
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Southeast Asia University.