แบบประเมินผลการนิเทศยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบครบวงจร (OLE)
โปรดตอบข้อมูลตามความเป็นจริง จะเป็นข้อมูลต่อการนิเทศในโอกาสต่อไป
โรงเรียน
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อายุ
เพศ
โปรดแสดงความพึงพอใจต่อการนิเทศ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ความเข้าใจในเนื้อหาก่อนการนิเทศ
ความชัดเจนของเครื่องมือในการนิเทศ
มนุษยสัมพันธ์ของผู้นิเทศ
การให้ความรู้หรือความกระจ่างในเรื่องที่นิเทศ
ความเข้าใจในเนื้อหาหลังการนิเทศ
สามารถปฏิบัติได้ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ความเป็นไปได้ต่อการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ความพึงพอใจในภาพต่อการนิเทศครั้งนี้
สิ่งที่ท่านต้องการในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
คำตอบของคุณ
ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัญหาในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
คำตอบของคุณ
ท่านมีแนวทาง เทคนิกหรือวิธีการในการยกระดับคุณภาพนักเรียน อย่างไร (How to)
คำตอบของคุณ
ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง ในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
คำตอบของคุณ
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดเพิ่มเติม