แบบสอบถามความพึงพอใจประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ “เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี แห่งการครองราชย์”
20 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
เพศ
อายุ
การศึกษา
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
4. การตอบข้อซักถามในการอบรม
5. สถานที่มีความเหมาะสม
6. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
7. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
8. อาหาร มีความเหมาะสม
9. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
10. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
11. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
12. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการสัมมนา
คำตอบของคุณ
1. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการสัมมนาครั้งนี้ได้แก่
คำตอบของคุณ
2. หัวข้อที่ท่านอย่างให้จัดครั้งต่อไป ได้แก่
คำตอบของคุณ
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดเพิ่มเติม