แบบสอบถามความพึงพอใจประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ “เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี แห่งการครองราชย์”
20 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน *
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา *
3. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ *
4. การตอบข้อซักถามในการอบรม *
5. สถานที่มีความเหมาะสม *
6. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ *
7. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม *
8. อาหาร มีความเหมาะสม *
9. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม *
10. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม *
11. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ *
12. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ *
สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการสัมมนา
คำตอบของคุณ
1. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการสัมมนาครั้งนี้ได้แก่
คำตอบของคุณ
2. หัวข้อที่ท่านอย่างให้จัดครั้งต่อไป ได้แก่
คำตอบของคุณ
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.