แบบประเมินผลการนิเทศยกระดับคุณภาพผู้เรียน(ติดตามงาน)(Coaching)
โปรดตอบข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่มีผลต่อผู้ตอบแต่จะเป็นข้อมูลต่อการนิเทศในโอกาสต่อไป
โรงเรียน *
ตำแหน่ง *
วิทยฐานะ *
วุฒิการศึกษา *
กลุ่มสาระ *
อายุ *
เพศ *
โปรดแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการนิเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความเข้าใจในเนื้อหาก่อนการนิเทศ
ความชัดเจนของเครื่องมือในการนิเทศ
มนุษยสัมพันธ์ของผู้นิเทศ
การให้ความรู้หรือความกระจ่างในเรื่องที่นิเทศ
ความเข้าใจในเนื้อหาหลังการนิเทศ
สามารถปฏิบัติได้ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ความเป็นไปได้ต่อการยกระดับคุณภาพของนักเรียน
ความพึงพอใจต่อการนิเทศในครั้งนี้
สิ่งที่ท่านต้องการในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
สิ่งที่ท่านไม่ต้องการในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ในการยกระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนของท่าน ท่านคิดว่าใครมีส่วนสำคัญมากที่สุดในการยกระดับคุณภาพนักเรียน *
ในการยกระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนของท่าน ท่านคิดว่าใครที่มีปัญหามากที่สุดในการยกระดับคุณภาพนักเรียน *
ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดเพิ่มเติม