ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เป้าหมาย The Global Goals

แบบทดสอบนี้ เป็นแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สัญลักษณ์เป้าหมาย The Global Goals
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 1
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 2
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 3
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 4
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 5
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 6
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 7
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 8
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 9
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 10
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 11
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 12
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 13
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 14
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 15
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 16
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ใช้ภาพนี้ตอบคำถามข้อที่ 17
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้