ช้อสอบชุดที่ 1-B เรื่อง ลำดับ

ทดสอบความรู้บูรณาการภาษาอังกฤษ
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องเป็นตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องเป็นตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องเป็นที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้