ส่งLinkคลิปวีดีโอ Youtube การจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์

กิจกรรม : ด้านผลงานครูในศูนย์ฯที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น Clip VDO Youtube
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้