แบบสอบถามความสนใจในการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เพศ
ชื่อ-สกุล
คำตอบของคุณ
เบอร์โทร
คำตอบของคุณ
ช่องทางติดต่อ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อี-เมล์ อื่นๆ
คำตอบของคุณ
เรียนสาย
เกรดเฉลี่ย
คำตอบของคุณ
โรงเรียนที่ท่านศึกษา
คำตอบของคุณ
ระดับชั้น
ท่านมีความสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาใดบ้าง
จำเป็น
ท่านต้องการรับข่าวสารการอบรมอื่น ๆ หรือไม่
เรื่องที่ท่านอยากจะอบรมในครั้งต่อไป
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
คำตอบของคุณ
ติดต่อเราได้ที่ เว็บไซต์ : https://indus.srru.ac.th(หลัก) หรือ https://goo.gl/M5byqq(สำรอง)
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดเพิ่มเติม