ช้อสอบชุดที่ 1-A เรื่อง ลำดับ
ทดสอบความรู้บูรณาการภาษาอังกฤษ
ห้อง *
คนที่ 1 ชื่อ-สกุล *
คำตอบของคุณ
คนที่ 2 ชื่อ-สกุล *
คำตอบของคุณ
คนที่1 เลขที่ *
คำตอบของคุณ
คนที่ 2 เลขที่ *
คำตอบของคุณ
Email คนเดียวเท่านั้น *
คำตอบของคุณ
1) Find the 33rd term in the sequence 12.2 , 10.5 , 8.8 , . . . *
คำตอบของคุณ
2) Find the 79th term in the sequence -7 , -4 , -1 , . . . *
คำตอบของคุณ
3) Write a sequence that has one arithmetic mean between 12 and 21 *
คำตอบของคุณ
4) Write a sequence that has two arithmetic means between -5 and 4 *
คำตอบของคุณ
5) Write a sequence that has three arithmetic means between 2 and 5 *
คำตอบของคุณ
6) Find the sum of the first 100 terms in the series - 5 - 4.8 - 4.6 - . . . *
คำตอบของคุณ
7) Find the sum of the first 26 terms in the series - 19 - 13 - 7 - . . . *
คำตอบของคุณ
8) Find n for a series for which a1 = - 7 , d = 1.5 and Sn = -14 *
คำตอบของคุณ
9) Find n for a series for which a1 = - 3 , d = 2.5 and Sn = 31.5 *
คำตอบของคุณ
10) Write an expression for the nth term of the sequence 5 , 7 , 9 , . . . *
คำตอบของคุณ
11) Write an expression for the nth term of the sequence 6 , - 2 , - 10 , . . . *
คำตอบของคุณ
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน โรงเรียนสุรวิทยาคาร