แบบรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 2 / 2560
ให้ครู บุคลากร บันทึกการพัฒนาตนเองด้านการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน รายงานการประเมิน ข้อ 5.2 (ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง)
ชื่อ สกุล ครูและบุคลากร
ได้พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วม *
เรื่อง *
คำตอบของคุณ
สถานที่(ชื่อห้องประชุม/โรงเรียน/โรงแรม/อื่่นๆ) *
คำตอบของคุณ
จังหวัด *
คำตอบของคุณ
วันที่ เดือน ปี *
คำตอบของคุณ
จัดโดย (ระบุหน่วยงานที่จัด) *
คำตอบของคุณ
คิดเป็นจำนวนชั่วโมง *
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน amnatchareon School