แบบประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560
บ้านสวนนพรัตน์ จังหวัดสมุทรสงคราม
อายุงาน *
ระดับการศึกษา *
เพศ *
ความรู้ความเข้าใจ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าอบรม
ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าอบรม
ความพร้อมของวิทยากร *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
ใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย
สามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็น
วิทยากรมีจำนวนเพียงพอเหมาะสม
เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อนร่วมงานได้
มีความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ด้านประสิทธิภาพ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
การประสานงานอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรม
หลักสูตรที่ท่านสนใจเข้าร่วมอบรม (ตอบได้มากกว่าหลักสูตร)
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok.