ඩිප්ලෝමා/සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත්‍රය
පුස්තකාල හා තොරතුරු කළමනාකරණ සහතිකපත්/ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා, පාසල් පුස්තකාල සහතිකපත්/ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සහ මහජන පුස්තකාල පිලිබඳ සහතිකපත්/ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවලට අයදුම් කිරීම සඳහා මෙම අයදුම්පත භාවිත කරන්න.
අදාළ පාඨමාලාව තෝරාගන්න *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of University of Colombo. Report Abuse - Terms of Service