Request edit access
แบบประเมินโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาค 2/60
สถานะ *
โดยทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่างทางขวามือหรือเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านเข้าใจนโยบายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงชัดเจนเพียงใด
ท่านเข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงชัดเจนเพียงใด
ท่านเข้าใจระเบียบวินัยที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงชัดเจนเพียงใด
ท่านพอใจเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียน และจะนำข้อมูลนั้นไปปฏิบัติกับนักเรียนให้มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์มากขึ้น
ท่านพอใจเกี่ยวกับข้อมูลวิชาการของนักเรียน และจะนำข้อมูลนั้นไปปฏิบัติกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ให้ดีขึ้น
ท่านพอใจในข้อมูลที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น
ท่านพอใจในข้อมูลที่ได้รับจากอาจารย์ประจำวิชา
ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนสม่ำเสมอ
ท่านให้ความร่วมมือ ร่วมสนับสนุน และเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สถานที่มีความเหมาะสม
ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อโครงการนี้
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ด้านการเรียนการสอน
Your answer
ด้านกิจการนักเรียน
Your answer
ด้านอาคารสถานที่
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The Demonstration School of Ramkhamhaeng University. Report Abuse - Terms of Service