แบบสอบถามภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาโท - เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปีการศึกษา 2561
2. เพื่อนำข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตและลักษณะงานที่ทำ ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร / การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และเอก และการกำหนดนโยบาย/ทิศทางการดำเนินงานของหลักสูตรต่อไป

คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลดังรายละเอียดข้างท้าย และโปรดส่งกลับ/ตอบรับ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2562
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ - นามสกุล *
2. เลขประจำตัวนิสิต *
2.1 ระดับการศึกษา *
3. ที่อยู่ปัจจุบัน *
4. ภูมิลำเนาจังหวัด
5. สถานภาพการทำงานปัจจุบัน *
ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้มีงานทำแล้ว)
6. ชื่อตำแหน่งงานที่ทำ (ระบุ)
7. สถานที่ทำงานปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน
โปรดระบุโดยละเอียด (ฝ่าย/แผนก/ภาควิชา และที่อยู่ที่สามารถติดต่อ/ส่งไปรษณีย์ได้)
8. ระบุตำแหน่งผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย
9. เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10. ท่านมีความพอใจต่องานที่ทำหรือไม่
ถ้า "พอใจ" หรือ "ไม่พอใจ" โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุดเพียง 1 ข้อ
Clear selection
11. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้งานทำในระยะเวลาเท่าไร
Clear selection
12. ลักษณะงานที่ทำตรงกับคณะ/สาขาวิชาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาหรือไม่
Clear selection
13. ท่านสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ขณะนี้เพียงใด
14. การศึกษาต่อ
Clear selection
ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน)
15. สาเหตุที่ ยังไม่ได้ทำงาน โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญเพียง 1 ข้อ ต่อไปนี้
Clear selection
16. ท่านมีปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษาหรือไม่
ถ้า "มีปัญหา" โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุดเพียง 1 ข้อ จากข้อ [ 2 ] ถึงข้อ [10]
Clear selection
17. การศึกษาต่อ
Clear selection
ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ
18. ระดับการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาต่อ /ต้องการศึกษาต่อ
Clear selection
19. สาขาวิชาที่ท่านกำลังศึกษาต่อ /ต้องการศึกษาต่อ
Clear selection
20. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ท่านกำลังศึกษาต่อ /ต้องการศึกษาต่อ
Clear selection
21. โปรดระบุชื่อสถานศึกษา ที่ท่านกำลังศึกษาต่อ / ต้องการศึกษาต่อ และสาขาวิชา
22. เหตุผลที่ทำให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ
Clear selection
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
23. ท่านคิดว่าในหลักสูตรที่ท่านสำเร็จการศึกษา ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของท่านได้มากยิ่งขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
24. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
25. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ตย. ต้องการให้สอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
26. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนานิสิต หรือการเชิญวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษในหัวข้อใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย/การทำงานของบัณฑิต
27. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายวิชาสัมมนาในปัจจุบัน (2301894, 2301704 และ 2301705)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy