វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ការរំលឹកឡើងវិញសម្រាប់មន្ត្រីឥណទានថ្មីជំនាន់ទី១៥២ ១៥៣ និង១៥៦»
សូមធ្វើការវាយតម្លៃសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី «ការរំលឹកឡើងវិញសម្រាប់មន្ត្រីឥណទានថ្មីជំនាន់ទី១៥២ ១៥៣ និង១៥៦»
ភូមិភាគ *
ឈ្មោះសាខា *
លេខកូដសាខា *
តួ​នាទី *
ក្រុម *
អ្នកសម្របសម្រួល *
កាលបរិច្ឆេទ *
MM
/
DD
/
YYYY
ចូររៀបរាប់ពីអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្តសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងថ្ងៃនេះ។ *
ចូររៀបរាប់ពីអ្វីដែលអ្នកមិនពេញចិត្តសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងថ្ងៃនេះ។ *
សំណូមពរ ឬ សំណួរ *
គ្រូបង្គោល *
១. ក្រមសីលធម៌ *
0%
25%
50%
75%
100%
ការយល់ដឹងរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីរៀនរួច
គុណភាពនៃ ឯកសារបង្រៀន
គុណភាពគ្រូបង្រៀន
ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា
គ្រូបង្គោល *
២. តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីក្លាយជាមន្ត្រីឥណទានល្អ? *
0%
25%
50%
75%
100%
ការយល់ដឹងរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីរៀនរួច
គុណភាពនៃ ឯកសារបង្រៀន
គុណភាពគ្រូបង្រៀន
ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា
គ្រូបង្គោល *
៣. យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការលក់ ផលិតផល និងសេវាកម្ម (បង្កើនកម្ចី) សម្រាប់មន្រ្តីឥណទាន *
0%
25%
50%
75%
100%
ការយល់ដឹងរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីរៀនរួច
គុណភាពនៃ ឯកសារបង្រៀន
គុណភាពគ្រូបង្រៀន
ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy