แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

นโยบาย : ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ยกเว้นโรงเรียนแกนนำ ๑๓ โรง)