ขอความร่วมมือท่าน กรอกแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กับสถานศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ปี ๒๕๖๑

ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มหน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมากที่สุด
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว