โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 2 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
1. เพศ *
2. ชั้นปี *
3. สังกัดคณะ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
1. ด้านความพึงพอใจ
1.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
1. การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
2. ความสะดวกในการลงทะเบียน
3. รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม
4. ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการอบรม
1.2 ด้านวิทยากร *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
3. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
1.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
1. ความเหมาะสมของสถานที่
2. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่
3. ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์
4. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม
1.4 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
1. การบริการของเจ้าหน้าที่
2. การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
3. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
4. การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม
3. สามารถบอกประโยชน์ ได้
4. สามารถบอกข้อดีได้
5. สามารถนำไปบูรณาการทางความคิดสู่การเรียน/ การทำงาน และพัฒนาอย่างเป็นระบบ
3. ด้านการนำความรู้ไปใช้ *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน /การเรียนได้
2. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้
3. สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้
4. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
ความพึงพอใจโดยรวมของโครงการ *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
ความพึงพอใจโดยรวมของโครงการ
หัวข้อที่ต้องการอบรมในครั้งต่อไป (โปรดระบุรายละเอียดพร้อมเหตุผล)
Your answer
จุดเด่นของโครงการ / จุดที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy