AC2_TAS18_TAS41
10 ข้อ 10 นาที ควรได้ไม่น้อยกว่า 8 ข้อนะครับพี่น้อง (สงวนลิขสิทธิ์)
Email address *
ชื่อ - สกุล *
1. ม.บช. 18 เรื่องรายได้ ได้กำหนดเงื่อนไขการรับรู้รายได้สินค้า ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เงื่อนไขในการรับรู้รายได้ *
1 point
2. บริษัท ห้า จำกัด เป็นผู้ให้บริการทำความสะอาดสำนักงาน ได้เซ็นสัญญาบริการกับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเสียต้นทุน 3,000 บาทต่อเดือน (ค่าแรง ค่าวัสดุ) โดยลูกค้าต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า 12 เดือนเป็นเงิน 60,000 บาทในเดือนกรกฎาคม 25x7 บริษัทห้าจะรับรู้กำไร หรือขาดทุนในกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x7 อย่างไร *
1 point
3. กิจการ ห้า จำกัด สั่งซื้อสินค้าจำนวน 10 หน่วยทุกๆ เดือนเป็นเวลา 2 ปีจากบริษัท หก จำกัด โดยกิจการ ห้าได้ต่อรองขอซื้อในราคาส่วนลดหน่วยละ 200 บาท ต่อหน่วย และตกลงที่จะจ่ายล่วงหน้าทุกๆ รอบ 6 เดือนเป็นเงิน 12,000 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าจ่ายค่าสินค้าครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 25x5 และบริษัท หก จำกัด ส่งมอบสินค้าครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 25x5 เช่นกัน บริษัทหก จะรับรู้ธุรกรรมดังกล่าวในงบการเงินสิ้นรอบ 31 ธันวาคม 25x5 อย่างไร *
1 point
4. ณ วันที่ 2 ธันวาคม บริษัท เจ็ด จำกัด รับคำสั่งซื้อสินค้ามูลค่า 1,000,000 บาท โดยได้รับเงินมัดจำมูลค่า 100,000 บาท จากลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทเจ็ด ยังตรวจสอบเครดิตของลูกค้ารายนี้ไม่เสร็จสิ้น บริษัท เจ็ดจึงยังไม่ได้ผลิตและส่งสินค้าใดๆ ให้ บริษัทเจ็ด จะแสดงธุรกรรมนี้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม อย่างไร อ้างถึง ม.บช. 18 เรื่องรายได้ บริษัทเจ็ดจะต้อง i. รับรู้รายได้ 1,000,000 บาท / ii. รับรู้รายได้ 100,000 บาท / iii. ต้องไม่รับรู้รายได้ในปีนี้ / iv. ตั้งบัญชีลูกหนี้การค้า 900,000 บาท / v. ตั้งบัญชีรายได้รับล่วงหน้า 100,000 บาท *
1 point
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าแบบ FOB *
1 point
6. สินทรัพย์รายการใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ ม.บช. 41 เรื่องเกษตรกรรม *
1 point
ึ7. บริษัทสิบ จำกัด ซื้อฝูงแมวมาขุนขายจำนวน 100 ตัวในราคา 20,000 บาท ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน ณ วันสิ้นรอบ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัทสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของฝูงแมวได้เท่ากับ 21,000 บาท โดยต้องเสียต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขายฝูงแมวดังนี้ กิจการจะต้องแสดงมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพข้างต้นในงบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 25x1 เท่ากับเท่าใด : ค่าขนส่ง 1,200 บาท / ต้นทุนทางการเงิน 700 บาท / ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย 800 บาท *
1 point
8. กิจการต้องปรับใช้ ม.บช. 41 เรื่องเกษตรกรรม กับทุกธุรกรรมต่อไปนี้ ยกเว้น: i. ลิงที่เลี้ยงไว้เก็บมะพร้าว / ii. จระเข้ที่เลี้ยงไว้ทำกระเป๋าหนัง / iii. แมวที่เลี้ยงไว้เป็นพนักงานต้อนรับที่ร้านกาแฟ / iv. ปลานิลที่เลี้ยงไว้ขายทำอาหาร *
1 point
9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ตัวอย่างของกิจกรรมทางการเกษตรตาม ม.บช. 41 *
1 point
10. ข้อใดเป็น ผลิตผลการเกษตร *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service