แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ สพม.30
คำอธิบาย : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการในภาพรวม และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
1. สถานะ *
2. ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด *
3. ท่านติดต่อขอรับบริการจากกลุ่มงานใด *
4. ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
4.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร
4.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
4.3 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
4.4 สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
4.5 การแต่งกาย สุภาพเหมาะสม
4.6 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในหน่วยงาน
5. ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
5.1 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
5.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
5.3 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
6. ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
6.1 มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ
6.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
6.3 เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
6.4 มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
7. ข้อเสมอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30. Report Abuse