แบบประเมินการสอนของอาจารย์
แบบประเมินนี้ใช้สำหรับสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มีต่อการสอนของอาจารย์ คำตอบของนักศึกษาจะเก็บเป็นความลับ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนักศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาตอบตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ แล้วคลิกปุ่ม "ส่ง" เพื่อส่งคำตอบ
ผู้รับการประเมิน : ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว
วิชา *
กรุณาเลือกวิชาของอาจารย์ที่จะประเมิน
ภาคการศึกษาที่ *
ปีการศึกษา *
ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา
เพศ *
ชั้นปีที่ *
สาขาวิชา *
โครงการที่ศึกษา *
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์
กรุณาเลือกระดับความคิดเห็นที่มีต่อการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายการ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์เมื่อเริ่มสอนแต่ละครั้งชัดเจน
2. คุณภาพของสื่อหรือเอกสารประกอบการสอน
3. ผู้สอนตรงต่อเวลาในการสอน
4. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจน
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมหรือซักถามในชั้นเรียน
6. สอนเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่การนำไปใช้หรือการประกอบวิชาชีพ
7. แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
8. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา
9. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบและขอคำปรึกษานอกชั้นเรียน
10. ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนกับวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้ง
11. ผู้สอนให้ข้อคิดด้านคุณธรรม จริยธรรมและ/หรือเป็นแบบอย่างในระหว่างการสอน
12. โดยรวมแล้ว ท่านพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์เพียงใด
13. ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย (web-based learning) หรือไม่ *
14. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ *
15. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
พิมพ์ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service