แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๑๓๙ (สำหรับเพื่อนร่วมงาน)
เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๑๓๙
คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการพัฒนา
นายทหารสัญญาบัตรให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผบ.หน่วย และ ฝอ.ในระดับ พัน.ร. ได้
ในฐานะที่ท่านเป็น เพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๑๓๙
กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการพัฒนานายทหารสัญญาบัตร
ของโรงเรียนทหารราบต่อไป หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของหลักสูตรให้ทราบ ดังนี้ ๑. มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
๑.๑ ผู้บังคับกองร้อยทหารราบได้
๑.๒ ฝ่ายอำนวยการของกองพันทหารราบได้
๒. มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ ทบ.๔ ประการ ได้แก่การป้องกันประเทศ,
การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการพัฒนาประเทศ
๓. เป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทรหดอดทนต่อการตรากตรำทำงานในหน้าที่ตามภารกิจ
-----------------------------------
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับเพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา
สังกัดของท่าน คือ *
Your answer
ชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำการประเมิน *
Your answer
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา
คำชี้แจง
กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน
5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก
3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย
1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
1. ความรู้ความสามารถ : ด้านวิชาการ *
5
4
3
2
1
1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติการรบ ด้วยวิธี รุก , รับ และร่นถอย
1.2 สามารถทำหน้าที่ ผบ.หน่วย และ ฝอ.ในระดับ พัน.ร. ลงมาได้
1.3 มีความรู้ในเรื่องการจัดและหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการในระดับ พัน.ร. ได้
1.4 มีความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายอำนวยการกับผู้บังคับบัญชาหน่วย
1.5 สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการได้ทั้งยามปกติและยามสงคราม
1.6 มีความเข้าใจในศิลปความเป็นผู้นำเกี่ยวกับ แนวความคิด คุณลักษณะ พฤติกรรมของมนุษย์ หลักการของผู้นำ เครื่องชี้วัด และวิธีแก้ปัญหาของความเป็นผู้นำทางทหารอย่างแท้จิง
1.7 มีความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ
1.8 สามารถทำแผนบทเรียนและดำเนินการสอนได้อย่างถูกต้อง
2. ความรู้ความสามารถ : พื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน *
5
4
3
2
1
2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
2.3ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
3. คุณลักษณะ : ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ *
5
4
3
2
1
3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาลเทศะ
3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
3.8 เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
3.9 มีความยุติธรรม
3.10 มีความเป็นผู้นำ
3.11 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
4. คุณลักษณะ : คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ *
5
4
3
2
1
4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
4.4 การมีสัมมาคารวะ
4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อหลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๑๓๙
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service