แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง

คำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการจังหวัดอ่างทอง ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในรูปแบบของเว็บไซต์

  ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของงานบริการในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
  1. ผังกระบวนการ/ขั้นตอนบนเว็บไซต์
     1) การจัดหมวดหมู่เมนูต่าง ๆ บนเว็บไซต์
     2) ความเหมาะสมในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่าง ๆ
  2. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร Web Master
     1) ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
     2) ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
  3. สิ่งอำนวยความสะดวกบนเว็บไซต์
     1) ความสวยงาม เหมาะสมของหน้าโฮมเพจ
     2) รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรของหน้าโฮมเพจ
  4. คุณภาพของการให้บริการ
      1) ข้อมูลที่นำเสนอตรงตามความต้องการของผู้ใช้
     2) ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question