แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง
คำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการจังหวัดอ่างทอง ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
Clear selection
1.2 อายุ
Clear selection
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
1.4 สถานภาพการทำงานในปัจจุบัน
Clear selection
วัตถุประสงค์ที่คุณเข้าใชับริการเว็บไซต์
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในรูปแบบของเว็บไซต์
ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของงานบริการในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
1. ผังกระบวนการ/ขั้นตอนบนเว็บไซต์
   1) การจัดหมวดหมู่เมนูต่าง ๆ บนเว็บไซต์
   2) ความเหมาะสมในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่าง ๆ
2. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร Web Master
   1) ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
   2) ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
3. สิ่งอำนวยความสะดวกบนเว็บไซต์
   1) ความสวยงาม เหมาะสมของหน้าโฮมเพจ
   2) รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรของหน้าโฮมเพจ
4. คุณภาพของการให้บริการ
    1) ข้อมูลที่นำเสนอตรงตามความต้องการของผู้ใช้
   2) ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น
1) จุดเด่นของการให้บริการ
2) จุดด้อย/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ
3) ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy