แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้รับบริการ เเละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มงานอนามัยสิ่งเเวดล้อมเเละอาชีวอนามัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด *
1.4 สถานภาพการทำงานปัจจุบัน *
1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุณาใส่เครื่องหมาย (X) ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ
บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกันเอง
เอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการอย่างสม่าเสมอ
รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
2.2 ด้านกระบวนงาน *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน -หลัง
ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว
การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความสะดวกรวดเร็ว
2.3 สิ่งอำนวยความสะดวก *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ความสะดวกในการขอรับบริการจากช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ เว็บไซต์ อีเมล์ ฯลฯ
ความทันสมัยของอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการ
ข้อเสนอเเนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy