คลิป 3 คลิป นำท่านสู่อวกาศ

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน เต็ม 10 คะแนน

  ดูบทความได้ที่ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=5248

  คลิป 3 คลิป นำท่านสู่อวกาศ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question