КІРІC САУАЛНАМАCЫ / ВХОДНАЯ АНКЕТА-

Құрметті әріптес!
Біз, Сіздің сұранысыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курстың сапасы мен тиімділігін арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

Уважаемый коллега!
Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности курсов, которые ориентированы на Ваши запросы и потребности. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  №1 сұрақ / вопрос. Курсқа қандай мақсатпен келдіңіз? / Цель обучения на курсах повышения квалификации?

  This is a required question

  №2 сұрақ / вопрос. Осы курс тақырыбы бойынша Сіз қаншалықты хабардарсыз? / Насколько Вы осведомлены по теме данного курса?

  This is a required question

  №3 сұрақ / вопрос. Сіздің пікіріңізше кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыруда оқытудың төмендегі қандай тәсілдері тиімді деп ойлайсыз? / Какие формы обучения, на Ваш взгляд, наиболее продуктивны для повышения уровня профессиональных компетентностей?

  This is a required question

  №4 сұрақ / вопрос. Сіз өз қызметіңіздің бағыттары бойынша қандай қиындықтарды кездестірдіңіз? / По каким направлениям деятельности Вы испытываете трудности?

  This is a required question

  №5 сұрақ / вопрос. Сіз білім берудің инновациялық амалдары туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз? / Из каких источников Вы получаете информацию об инновационных подходах к образованию?

  This is a required question

  №6 сұрақ / вопрос. Компьютерде жұмыс жасау дағдысын меңгеру деңгейіңізді келесі көрсеткіштер бойынша балл арқылы бағалаңыз: / Оцените свой уровень владения навыками работы на компьютере в баллах:

  (2 - жоғары, 1 - орташа, 0 - төмен) / (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  №7 сұрақ / вопрос. Өзіңіздің инновациялық технологияларды меңгеру мен қолдану деңгейіңізді келесі көрсеткіштер арқылы баллмен анықтаңыз : / Определите свой уровень знаний и степень применения инновационных технологий в баллах по следующим показателям:

  (2 - білем, жүйелі қолданам; 1 - толығымен білмеймін, элементтерін қолданам; 0 - білмеймін, қолданбаймын) / (2 - знаю, применяю систематически; 1 - знаю частично, применяю элементы; 0 - не знаю, не применяю)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  №8 сұрақ / вопрос. Сіз біліктілікті арттыру курсынан қандай нәтиже күтесіз? / Ваши ожидания от курсов повышения квалификации?

  This is a required question