แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สพม.เขต 13
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สพม.เขต 13 และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมายตามสภาพข้อเท็จจริงตามความคิดเห็นของท่าน

แบบสอบถามมี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.เขต 13 จำนวน 11 ข้อ
โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 วัตถุประสงค์ของการใช้บริการเว็บไซต์ สพม.เขต 13 *
1.4 ความถี่ในการใช้งานเว็บไชต์ สพม.เขต 13 *
2.1 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.6 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.7 เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.8 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.9 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.10 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.11 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ สพม.เขต 13 ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms