แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดเบญญาลัย ซึ่งข้อมูลบางส่วนจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง และขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ *
3. อายุของผู้ตอบแบบสำรวจ *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. ท่านรู้จักเว็บไซต์สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จากแหล่งใด *
2. ท่านเคยใช้บริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดเบญญาลัยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มากน้อยเพียงใด?
3. ช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการส่วนใหญ่ *
4. วันที่ใช้บริการส่วนใหญ่ *
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ *
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ช่องระดับความพึงพอใจ ระดับ 5 = มากที่สุด, ระดับ 4 = มาก, ระดับ 3 = ปานกลาง, ระดับ 2 = น้อย, ระดับ 1 = ควรปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1. ชื่อเว็บไซต์จำง่าย เข้าถึงสะดวกเมื่อเรียกใช้เองหรือค้นหา/เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์อื่น
2. เว็บไซต์ประมวลผลและแสดงผลรวดเร็ว
3. การจัดกลุ่มข้อมูลของเว็บไซต์มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการเข้าใช้
4. ข้อมูลในเว็บไซต์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมเนื้อหาทางวิชาการตามต้องการ
5. ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
6. รูปแบบการนำเสนอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสมและสวยงาม
7. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
8. มีช่องทางสำหรับติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
9. ความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อบริการผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดเบญญาลัย
ส่วนที่ 4 การเข้าถึงสื่อสารสนเทศของเว็บไซต์สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ *
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ช่องระดับความพึงพอใจ ระดับ 5 = มากที่สุด, ระดับ 4 = มาก, ระดับ 3 = ปานกลาง, ระดับ 2 = น้อย, ระดับ 1 = ควรปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1. การออกแบบเว็บให้รองรับการเข้าถึงด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen reader)
2. รูปแบบการเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีสายตาเลือนรางมีความเหมาะสมและใช้งานง่าย
3. ภาพกับคำอธิบายภาพ เนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
4. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
6. เมนูง่ายต่อการใช้งาน
7. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
9. ความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อการเข้าถึงข้อมูลสื่อสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดเบญญาลัย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms