แบบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา (ประเมินสถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

    ข้อมูลผู้ประเมิน

    This is a required question