ความเห็นเรื่องเกณฑ์ Area 4-9
เรียน ท่านผู้บริหารและอาจารย์ที่นับถือ
สืบเนื่องจาก สมพ.จะปรับปรุงเกณฑ์ เกณฑ์ที่สอบถาม เป็นข้อที่มีผู้ให้ความเห็นมาก่อน สำหรับเกณฑ์ข้อไหนที่อยากจะแนะนำ หรือเห็นว่าควรมีการทบทวนเกณฑ์ หรือปรับปรุงคำอธิบายในองค์ประกอบ หรือองค์ประกอบย่อยข้อใดเป็นพิเศษ
หากมีความเห็นเพิ่มเติม สามารถแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้ในส่วนท้าย หรือสามารถส่งไฟล์ความเห็นได้ที่ contact@imeac.org
Email address *
ท่านเข้าใจหรือมีความเห็นเกณฑ์ ข้อ ม 4.4.1 สถาบันต้องกำหนดนโยบายและดำเนินการในเรื่องการมีนิสิตนักศึกษาเป็นตัวแทนและมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการกำหนดพันธกิจ ว่าอย่งไร
Your answer
ท่านคิดว่าควรปรับ ข้อ พ. 5.2.1 สถาบันควรคำนึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักสูตร เป็นข้อ ม.(เพื่อให้เป็นตามภาคผนวก ข.) หรือไม่
เกณฑ์ข้อ ม 5.2.3 หากมีคำอธิบายเรื่องการวิจัย ....ว่า การนำการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน
กรุณายกตัวอย่างคำอธิบาย กรณีต้องการคำอธิบายเพิ่ม (ถ้าไม่มี เขียนว่า ไม่มี)
Your answer
ในข้อ ม 6.2.1 สถาบันต้องทำให้เชื่อได้ว่า มีการจัดทรัพยากรเพื่อให้นิสิตนักศึกษามีประสบการณ์ทางคลินิกอย่างเพียงพอซึ่งรวมถึงจำนวนและประเภทของผู้ป่วย หากมีคำอธิบายในการคิดสัดส่วน เรื่อง จำนวนนักศึกษาแพทย์และจำนวนเตียงผู้ป่วย ท่านมีความเห็นเพิ่มเติมว่าอย่างไร
Your answer
ม 6.3.1 สถาบันต้องกำหนดนโยบายที่คำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ(เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากฐานข้อมูลต่าง ๆ) ทั้งนี้ให้อยู่ในกรอบกฎหมายทีเกี่ยวข้อง คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งประเมินว่ามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม ท่านเห็นว่าอย่างไร
หากมีการปรับเกณฑ์ พ 6.3.1 และ พ.6.3.2 สถาบันควรทำให้อาจารย์และนิสิตนักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้อย่างอิสระ (ด้วยตนเอง) เป็น ม. เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.ท่านมีความเห็นว่าอย่างไร
สำหรับ ข้อ พ 6.3.3 สถาบันควรทำให้อาจารย์และนิสิตนักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการดูแลผู้ป่วย ท่านมีความเห็นว่าอย่างไร
Your answer
พ 6.3.4 สถาบันควรทำให้อาจารย์และนิสิตนักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการทำงานในระบบบริการสุขภาพ (ครอบคลุมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สำคัญต่อระบบสุขภาพของประเทศ – ปรับปรุงตาม มคอ.1 ถามว่า ท่านมีความเห็นว่าอย่างไร
Your answer
พ 6.3.5 สถาบันควรทำให้อาจารย์และนิสิตนักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยและ"ข้อมูลระบบบริบาลสุขภาพ" ได้อย่างเหมาะสม ถามว่า ท่านมีความเห็นว่าอย่างไร
Your answer
ม 6.5.1 สถาบันต้องมีช่องทางเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาได้เมื่อจำเป็น หากมีการปรับหรือมีคำอธิบายเกณฑ์ในข้อนี้ ท่านคิดเห็นว่าอย่างไรช่องทางเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ท่านคิดเห็นว่าหมายความว่าอย่างไร
Your answer
เกี่ยวกับเกณฑ์ ม 6.6.1 ท่านคิดว่าสถาบันต้องมีความร่วมมือกับนานาชาติหรือไม่ (ม 6.6.1 สถาบันต้องกำหนดนโยบายและนำไปปฏิบัติ ในด้านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา)
กรุณาให้ความเห็นว่าควรปรับหรืออธิบายเพิ่มอย่างไร ใน Area 6
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy