Pieteikums Eiropas nedēļas nogales skolu finansiālajam atbalstam 2018. gadā
Lūdzu, aizpildiet anketu, lai pieteiktos Eiropas nedēļas nogales skolu finansiālajam atbalstam 2018. gadā!

Finansējumu nodrošina Latviešu valodas aģentūra (IZM budžeta programma "Valsts valodas politika un pārvalde").

Finansējumu administrē Eiropas Latviešu apvienība.

Pirms anketas aizpildīšanas ieteicams sagatavot atbildes Word programmā un tikai tad iekopēt anketā. Lūdzu, ievērojiet, ka Google vidē, saglabājot anketas atbildes un pēc tam atverot tās atkārtotai rediģēšanai, jūsu anketai tiks radīta unikālā interneta adrese, kura būs redzama adrešu lodziņā. Nokopējot un saglabājot šo adresi, jūs varēsiet atgriezties pie anketas vēlāk, papildinot to vai veicot izmaiņas.

Pēc anketas nosūtīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka tā ir sasniegusi adresātu, rakstot uz e-pastu: elaskolas@gmail.com, ar norādi “Skolu līdzfinansējuma projekts”.

Anketa ir jāaizpilda līdz 2018. gada 21. maija plkst. 17.00 (pēc Latvijas laika).

Finansiālā atbalsta piešķiršanas gadījumā šī anketa tiks pievienota ar finansējuma saņēmēju slēgtajam līgumam, ko tiks aicināts parakstīt (un tādējādi apliecināt tās satura patiesumu) skolas vadītājs.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Valsts *
Pilsēta, kurā darbojas skola *
Vārds, uzvārds *
E-pasta adrese *
Tālrunis (lūdzu, norādiet arī valsts kodu, piemēram, +353 87332345) *
Pasta adrese korespondencei *
Skolas nosaukums *
Skolas adrese *
Skolas dibināšanas datums (mēnesis, gads) *
Cik ilgi skolā ir mācību programma ar latviešu valodas apguvi? *
Informācijai: lai saņemtu finansējumu, skolai jādarbojas jau vismaz 12 mēnešus (ar mācību programmu, kurā iekļauta arī latviešu valodas apguve).
Kā varat apliecināt skolas darbības ilgumu? *
Ja atbilde ir "Cits", tad lauciņā "Other" ierakstiet institūcijas nosaukumu (piem., LVA, ELA, LNPL, LBĪ apliecinājums)
Required
Aprakstiet skolas darbības mērķi *
Informācijai: lai saņemtu finansējumu, skolas darbības mērķim jābūt vērstam uz latviskās identitātes uzturēšanu, apgūstot latviešu valodu un kultūru.
Kā iespējams pārbaudīt aprakstītā skolas darbības mērķa patiesumu? *
Required
Cik skolā ir skolotāju? *
Vai pieejamas papildu skolotāju kandidatūras? Lūdzu, norādiet šo personu vārdus un uzvārdus, kā arī to, kā iespējams pārliecināties par jūsu sniegtās informācijas patiesumu. Informācijai: lai saņemtu finansējumu, skolā jādarbojas vismaz diviem skolotājiem.
Vai skolā darbojas skolotāji ar pedagoģisko izglītību? Norādiet vārdu, uzvārdu un izglītību. *
Informācijai: lai saņemtu finansējumu, skolai jāsadarbojas ar vismaz vienu profesionālu pedagogu kā mācībspēku vai konsultantu (skolotājs, ar kuru konsultējas, var atrasties arī Latvijā).
Cik bērnu mācās skolā vecumā līdz 18 gadiem? *
Informācijai: lai saņemtu finansējumu, skolu regulāri jāapmeklē vismaz 10 bērniem. Slēdzot līgumu par finansējuma saņemšanu, būs jāiesūta ieskenēts skolēnu saraksts ar vecāku kontaktinformāciju un parakstiem.
Kā iespējams pārbaudīt bērnu skaitu skolā? *
Informācijai: lai saņemtu finansējumu, skolā ir jābūt pieejamam skolēnu sarakstam un ir jāveic apmeklējumu uzskaite.
Īsi aprakstiet skolas mācību programmu: cik mācību stundas gadā tiek nodrošinātas (precīzu stundu skaitu), cik no tām veltītas latviešu valodas apguvei, kādus mācību priekšmetus piedāvājat. *
Informācijai: lai saņemtu finansējumu, mācību programmas minimālajam apjomam vienam bērnam jābūt vismaz 75 stundas gadā, no kuras daļa ir paredzēta latviešu valodas apguvei (1 stunda = 40 minūtes; mācību programmā ietilpst arī skolas pasākumi).
Kā varat apliecināt mācību programmas saturu? *
Required
Vai vecāki maksā mācību maksu? Cik liela tā ir? *
Ja jā, norādiet mācību maksas apjomu par vienu mācību dienu vienam bērnam. Kā varat apliecināt vecāku veiktos maksājumus? Informācijai: saņemot finansējumu, vecāku maksājumu apjomu nedrīkst samazināt.
Vai maksājat par skolas telpu īri? *
Ja jā, norādiet, cik maksājat par telpām (eiro izteiksmē) viena kalendārā gada laikā un kam šīs telpas pieder. Uzrādiet arī šo telpu īpašnieku kontaktinformāciju, kā arī to, kā varat apliecināt šos izdevumus.
Vai skolas darbībai nepieciešama apdrošināšana? *
Ja jā, norādiet, cik tā izmaksā (eiro izteiksmē) viena kalendārā gada laikā un kā varat apliecināt šos izdevumus.
Vai skolas darbības nodrošināšanā rodas citi izdevumi, kam vēlaties saņemt finansiālo atbalstu? (Piemēram, sabiedriskā transporta izdevumi skolotājiem, dodoties uz skolu un atpakaļ; mācību līdzekļu, materiālu un kancelejas preču iegāde; tehniskā aprīkojuma iegāde u.tml.) *
Ja jā, lūdzu, aprakstiet tos iespējami detalizētāk, norādot konkrētas summas (eiro izteiksmē) tekošā kalendārā gada laikā. Izdevumu pozīcijas sakārtojiet tos prioritārā secībā - sākot ar izdevumu pozīciju, kam jums būtu vissvarīgāk iegūt finansējumu. Pēc skolas telpu īres un apdrošināšanas izdevumu kompensēšanas Finanšu komisija izskatīs iespēju segt arī šos izdevumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka skolotāju degvielas izdevumi netiks kompensēti, tikai sabiedriskā transporta biļetes.
Vai skolas skolotāji ir piedalījušies diasporas skolotājiem paredzētos izglītojošajos pasākumos? *
Ja jā, norādiet kādos, kā arī dalības laiku.
Noslēdzot aptauju, lūdzu, aplieciniet, ka finansējuma saņemšanas gadījumā: *
• IESŪTĪSIET SATURISKO UN FINANŠU ATSKAITI LĪDZ 2018. GADA 1. NOVEMBRIM;  • noslēgsiet individuālas vienošanās ar bērnu vecākiem; • izveidosiet un uzturēsiet skolas žurnālu bērnu apmeklējumu reģistrācijai; • izstrādāsiet skolas budžeta plānu un ieviesīsiet ienākumu un izdevumu reģistru; • izveidosiet skolas padomi, kurā būs vismaz viens vecāku pārstāvis; • izstrādāsiet skolas darbības noteikumus, kas ietvers skolas apmeklējuma un maksas kārtību, kā arī uzvedības noteikumus; • apliecināsiet, ka pēc atbalsta saņemšanas netiks samazināts vecāku maksājumu apjoms un neatteiksieties no citu personu (NVO, vēstniecību, privātpersonu) sniegtā atbalsta; • apliecināsiet, ka skola būs atvērta pārbaudēm un ar finansējuma saņemšanu saistītā dokumentācija tiks saglabāta vismaz 3 gadus; • izstrādāsiet latviešu valodas nodarbību tematisko plānu; • slēdzot līgumu par finansējuma saņemšanu, iesūtīsiet ieskenētu skolēnu sarakstu ar vecāku kontaktinformāciju un parakstiem.
Required
Gadījumā, ja nepiekrītat iepriekšējā jautājumā uzskaitītajām prasībām, lūdzu, pamatojiet savu viedokli. Vai Jums ir kādi komentāri par šo anketu vai atbalsta piešķiršanu?
Pateicamies par anketas aizpildīšanu! Pēc anketas nosūtīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka tā ir sasniegusi adresātu, rakstot uz e-pastu: elaskolas@gmail.com, ar norādi “Skolu līdzfinansējuma projekts”. Par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu sniegsim atbildi līdz šī gada 31. maijam uz anketas sākumā norādīto e-pasta adresi.
Finansiālā atbalsta piešķiršanas gadījumā šī anketa tiks pievienota ar finansējuma saņēmēju slēgtajam līgumam, ko tiks aicināts parakstīt (un tādējādi apliecināt tās satura patiesumu) skolas vadītājs.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy