Шығыс сауалнамасы (жалғасы) / Выходная анкета (продолжение)
Компьютердің нөмірі / Номер компьютера *
Курс тақырыбы / Тема курса *
Дәріскердің аты-жөні / Ф.И.О. лектора
Шақырылған дәріскердің аты-жөні / Ф.И.О. приглашенного лектора
ІІІ. Курстың аяқталу кезінде Сіз қандай әсерде болдыңыз? / Что Вы испытываете при завершении курсов?
№3. біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
ІV. Сіз курс кезіндегі өзіңіздің кәсіптік өсуіңізді қалай бағалайсыз?/Как Вы оцениваете свой профессиональный рост к концу обучения на курсах?
№4. біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
V. Сіздің пікіріңізше курс мақсатына жетті ме?/Как Вы считаете, цель курсов достигнута?
№5. біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
VІ. Біліктілікті арттыру курсынан Сіз күткен нәтиже орындалды ма?/Насколько Ваши ожидания от курсов повышения квалификации реализовались?
№6. біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
VІІ. Жалпы білім беру мектептерінде робототехника негіздерін, инженерлік дизайн және технологияларды оқыту үдерісін ұйымдастыруға көз қарасыңыз қалыптасты ма? Бұл курстардың жаңашылдылығы неде?/Сформировался ли Ваш взгляд на организацию процесса обучения в общеобразовательной школе основам робототехники, инженерного дизайна и технологий? В чем новизна данных курсов?
*
№7. Жаңашылдығы / Новизна в *
Your answer
VIІІ. Сіз курстан кейін институтпен байланыста болуды қалайсыз ба? Егер иә десеңіз, онда қандай түрі?/Хотели бы Вы после окончания курсов поддерживать связь с институтом? Если да, то в какой форме?
№8. Тиісті бірнеше жауапты белгілеңіз / отметьте несколько необходимых ответов *
Required
ІХ. Курстық дайындықты жетілдіру бойынша Сіздің тілектеріңіз бен ұсыныстарыңыз/Ваши пожелания или предложения по улучшению услуг, предоставляемых ИПК
*
Your answer
Ескертпе: сауалнама анонимді / Примечание: анкета анонимная.
Сауалнама толтырылған күн / Дата заполнения анкеты
MM
/
DD
/
YYYY
Курстардың ресурстық қамтамасыз етілуі сапасы (топтық талқылау үшін)/Качество ресурсного обеспечения курса (для группового обсуждения)
1. Оқу-әдістемелік ұсынымдар ұсынылған, тыңдаушылардың сұранысы бойынша кеңес беру/Представленные учебно-методические рекомендации, консультации по запросам слушателей *
2. Аудиториялардың техникалық жабдықталуы (компьютерлер, интернет, проекторлар және т.б.)/Техническое оснащение аудиторий (компьютеры, интернет, проекторы и т.д) *
3. Оқу үдерісі барысында тыңдаушылардан түскен ұсыныстарға кураторлар мен басшылықтың қолма-қол жауап беруі/Оперативное реагирование кураторов и руководства на поступившие в ходе учебного процесса предложения слушателей *
4. БАИ қызметкерлерінің педагогикалық әдепті сақтауы/Соблюдение педагогической этики сотрудниками ИПК *
Жауап бергеніңізге алғыс айтамыз! / Благодарим Вас за участие!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service